Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP  2016

ALLE TALL I KR 1 000

RESULTATREGNSKAP 2016

Note20162015
Driftsinntekter:
Egne inntekter220 16721 472
Tilskudd393 074
85 986
Gevinst ved salg eiendommer318
0
Sum driftsinntekter113 560107 457
-
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4 + 668 35466 695
Avskrivninger73 9764 989
Andre driftskostnader536 22227 546
Sum driftskostnader108 55399 230
Driftsoverskudd/-underskudd5 0078 227
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter510919
Finanskostnader2 0592 198
Sum netto finansinntekter-1 548-1 278
Årsoverskudd3 4586 949
Årets overskudd disponeres slik
Annen egenkapital103 458
6 949
Sum3 4586 949

BALANSE PR. 31.12.2016

Note20162015
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler:
Teaterbygning700
Nybygg, Teaterveien 174 2424 292
Lagerbygning700
Hus og leiligheter726 54523 484
Teaterhallen74 0534 098
Rømningsvei Intimscenen78 1008 753
Inventar7341382
Fast bygningsmessig inventar732 90533 351
Teknisk utstyr75 8685 702
Biler75990
Sum varige driftsmidler82 65280 061
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
EK-innskudd KLP
1 6350
Pensjonsmidler Ytelsesordning63 5380
Sum anleggsmidler91 12483 361
Omløpsmidler
Varer13852
Fordringer:
Debitorer1286383
Andre kortsiktige fordringer16191
Forskuddsbetalte kostnader1 258758
Sum fordringer1 6051 232
Bankinnskudd, kontanter og lignende826 23232 386
Sum omløpsmidler27 87433 670
SUM EIENDELER118 998117 031

GJELD OG EGENKAPITAL

EgenkapitalNote20162015
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10 + 11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1050 81447 356
Sum opptjent egenkapital50 81447 356
Sum egenkapital54 22250 764
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser62 5360
Avsetning til vedlikehold122 1732 308
Sum avsetning for forpliktelser4 7092 308
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank1337 95640 174
Sum annen langsiktig gjeld:37 95640 174
Sum langsiktig gjeld42 66542 482
Kortsiktig gjeld
Leverandører16 2187 909
Skyldig offentlige avgifter15 4185 760
Annen kortsiktig gjeld1 + 1410 47410 118
Sum kortsiktig gjeld22 11023 786
SUM GJELD OG EGENKAPITAL118 998117 031

NOTER TIL REGNSKAPET

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall)

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger 
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar/kafé-virksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.


Egne inntekter20162015
Billettsalg13 31013 061
Programsalg4537
Gjestespill30
Teaterbaren2 3431 841
Diverse inntekter4 4666 533
20 16721 472


NOTE 2 – EGNE INNTEKTER

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.16 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Posten «Diverse inntekter» består bl.a. av gaver og sponsormidler.



Tilskudd til driften20162015
Staten60 90458 906
Rogaland Fylkeskommune8 7008 418
Stavanger Kommune18 39817 798
Øvrig tilskudd5 072864
93 07485 986


NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE

Tilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. I tillegg mottok Rogaland Teater kr. 5 000 000 fra Staten i sysselsettingsmidler til vedlikehold av bygningsmasse.




Lønnskostnader20162015
Lønninger53 950
51 231
Arbeidsgiveravgift8 2217 799
Pensjonskostnader4 1036 919
Andre ytelser2 081747
Sum personalkostnader68 35466 695
Antall årsverk108,5(inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
GodtgjørelserLønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder1 039161
Direktør1 03916


NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. I tillegg har teatersjefens enkeltpersonforetak mottatt kr 208 597 i honorar for kunstneriske tjenester ved teatret..

Styreleder har mottatt kr 80 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 98 344. Kostnadsført revisjonshonorar har i 2016 vært på kr 90 200 for revisjon og kr 26 650 for andre rådgivningstjenester.




Andre driftskostnader
20162015
Dekorasjonskostnader3 2473 345
Varekjøp bar/kantine/salgsartikler1 233968
Honorarer6 3573 478
Husets drift11 6486 573
Generelle driftskostnader4 1125 387
Transport og reiser1 7091 719
Salgs- og informasjonskostnader5 6204 470
Møtekostn./representasjon/kontingenter/gaver613661
Tap på fordringer00
Kostnadsførte investeringer1 683947
36 22227 546


NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 2 536 216. Tilsvarende kostnad i  2015 var kr 2 891 914.




Akturarberegning:
Kollektiv ordning

Kollektiv ordning

31/12/1631/12/15
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1276 061
79 535
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12-79 162-74 342
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12-3 1015193
Arbeidsgiveravgift-437732
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.12-3 5385 925
Ikke resultatført virkning av estimatavvik0-5 925
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)-3 538
0
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)-437
0
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga-3 101
0
Økonomiske forutsetninger:20162015
Diskonteringsrente2,60 %2,70 %
Forventet lønnsregulering2,50 %2,50 %
Forventet G-regulering2,25 %2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,60 %3,30 %
Forventet regulering av løpende pensjoner1,50 %1,50 %
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20162015
Pensjonspremie betalt 5,636 7 635
Pensjonspremie påløpt 94 74
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) ytelsesordning -3 101
Endring pensjonsforpliktelser (-midler) driftspensjon
2 223
Andel trukket ansatte-832-855
Omkostninger 83 65
Sum kostnad4 103 6 919


NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Kollektiv pensjonsforsikring:

Rogaland Teater AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Regnskapsføringen av pensjonskostnaden skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimerte verdier beregnet av aktuar.

Teatrets ytelsesordning ble lukket 30.06.16, men selskapet har det økonomiske ansvaret for oppsatte rettigheter i ordningen. Ordningen ble i 2016 flyttet fra Dnb Liv til KLP, og det er i den forbindelse innbetalt et egenkapitaltilskudd til KLP på ca. kr 1,6 millioner. Beløpet er balanseført som langsiktig fordring. Økning i netto pensjonsmidler er resultatført og avsatt i balansen med ca. kr 3,5 millioner (m/aga).

Fra og med 01.07.16 ble alle ansatte meldt inn i innskuddsbasert pensjonsordning i Sparebank 1 Forsikring. Innskuddet utgjør 7% av lønn mellom 0-7,1G, og 25,1% av lønn mellom 7,1-12G. De ansattes andel utgjør 1,5%-poeng av dette. Innskuddsordningen gir ingen garanterte ytelser, og premien utgiftsføres direkte uten avsetninger i regnskapet.

Individuell driftspensjon:

Ved overgangen fra ytelses- til innskuddsordning ble det gitt kompensasjoner til enkelte grupper ansatte. Ansatte over 60 år pr 01.07.16 skal kompenseres for tapt pensjon gjennom livsvarig driftspensjon som beregnes ved fratredelsestidspunktet. Aktuarberegnet forpliktelse på ca. 2,5 millioner (m/aga) er avsatt i balansen. Andre kompensasjoner gis som tillegg til lønn og utgjorde ca. kr 30 000 (u/aga) i 2016.

Uforsikret ordning (AFP):

Rogaland Teater AS er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2016 ble premien satt til 2,5% av årslønn mellom 1 og 7,1G.

I samsvar med Finansdepartementets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende Afp-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartementet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.


NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeater-bygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40331 4326 32611 708
23 484646 1023146 475
Tilgang til anskaffelseskost1 5531 2943 0616596 567
Avgang til anskaffelseskost0
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 40332 9856 32613 00226 5451 3051023153 042
Akk. avskrivninger pr. 01.012 03119 1752 4033 1531 2546 006064664135 309
Reversering akk. avskrivninger, avgang0
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.12.5 38547 6742 4034 8441 5627 134070668270 390
Bokført verdi pr. 31.12.8 1008 295028 1414 7645 86826 54559934182 652
Årets ordinære avskrivning6549501 6913081 128060413 976
Årets nedskrivning
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger6549501 6913081 128060413 976
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20%20%10%
Økonomisk levetid100 år25/20 år10/5 år-5 år10 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineær-LineærLineær

Teatret eier i alt 11 selveierleiligheter og 1 enebolig.

Av teknisk utstyr avskrives dimmeranlegg, intercom, fettutskiller kantine, ENØK-system, personlift, løftesystem Teaterhallen og løpekatt HS med 10%. Biler, lysutstyr, lydutstyr og av-utstyr avskrives med 20%.

Av inventar avskrives publikumsstoler med 10%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme-/kjøleanlegg med 5% og heis Teaterhallen med 4%.

Rømningsvei IS og scenerigg avskrives mot mottatt tilskudd. Tilskuddsperioden er 15 år.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 438 839.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL

AksjekapitalInnskutt EKAnnen EkSUM
Egenkapital 31.12.20151083 30047 35650 764
Årets resultat003 4583 458
Egenkapital 31.12.20161083 30050 81454 222

NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2016 av følgende aksjeklasser:
2016
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold og avsetning til forsømt vedlikehold.


NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen og ny scenerigg Hovedscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 36 240 432.



Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:20162015
25 07127 908


NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

20162015
Skyldig feriepenger6 0255 550
Forskudd fra kunder1 6291 232
Påløpte kostnader1 0791 557
Forskudd på tilskudd/gaver1 5171 573
Annen kortsiktig gjeld224206
SUM10 47410 118

KONTANTSTRØMANALYSE
20162015
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter3 4586 949
Gevinst ved salg anleggsmidler-3180
Avskrivninger og nedskrivninger3 9764 989
Endring i varelager14104
Endring i kundefordringer80-134
Endring i leverandørgjeld-1 6915 406
Endring i andre tidsavgrensede poster-1 570-428
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter3 94916 886
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Innbetaling ved salg av investering-1 6350
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler3180
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-6 567-34 920
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-7 884-34 920
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld0
33 000
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-2 218-2 111
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-2 21830 889
Nettoendring i likvide midler gjennom året-6 15312 855
Likviditetsbeholdning 1.1.32 38619 532
Likviditetsbeholdning 31.12.26 23232 386

Analysen viser netto kontantstrøm i de operasjonelle aktiviteten (indirekte modell).